Dostępnych jest kilka opcji zarządzania odpadami niebezpiecznymi. Najbardziej pożądane jest zmniejszenie ilości odpadów u źródła lub recykling materiałów do innych celów produkcyjnych. Niemniej jednak, mimo że pożądanymi opcjami są redukcja i recykling, nie są one uważane za ostateczne rozwiązanie problemu usuwania odpadów niebezpiecznych. 

Typowe metody unieszkodliwiania odpadów spożywczych

prawidłowa utylizacja odpadów spożywczychZawsze będzie potrzeba przetwarzania i przechowywania lub usuwania pewnej ilości odpadów niebezpiecznych.Składowiska mogą, ale nie muszą przyjmować niektórych niebezpiecznych produktów gospodarstwa domowego. Mogą się również różnić w zależności od tego, w jaki sposób produkt ma dotrzeć na składowisko. Na przykład jedno wysypisko może wymagać zestalenia (wyschnięcia na powietrzu) farby i owinięcia pojemnika. Kolejne wysypisko śmieci może wymagać innego sposobu obchodzenia się z farbą. Ponadto oczyszczalnie ścieków mogą nie pozwolić na wylanie niektórych płynów do kanalizacji. W razie jakichkolwiek pytań zadzwoń na wysypisko śmieci, lokalne przedsiębiorstwo oczyszczania ścieków, lokalne biuro gospodarki odpadami lub lokalne biuro powiatu. Nie mieszaj ciał stałych z odpadami ciekłymi. Pojemniki zawierające substancje stałe podczas przetwarzania przez techników zajmujących się odpadami niebezpiecznymi zostaną zwrócone do generatora w celu ich oddzielenia. Recykling to proces przekształcania odpadów w nowe produkty, aby zapobiec zużyciu energii i zużyciu świeżych surowców. W ten sposób przeprowadzana jest prawidłowa utylizacja odpadów spożywczych. Recykling jest trzecim elementem hierarchii ograniczania, ponownego wykorzystywania i recyklingu odpadów. Wymagania mają na celu ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska przed zagrożeniami stwarzanymi przez odpady niebezpieczne. Najczęstszym rodzajem obiektu unieszkodliwiania jest składowisko odpadów, na którym odpady niebezpieczne są usuwane w starannie skonstruowanych jednostkach zaprojektowanych w celu ochrony wód podziemnych i powierzchniowych. Największa ilość odpadów niebezpiecznych jest wytwarzana przez przemysł, głównie przemysł naftowy i chemiczny. Oba rodzaje odpadów stałych wyrządziły szkodę środowisku i ludziom, a teraz są całkowicie regulowane lub całkowicie zakazane. Po zneutralizowaniu i rozcieńczeniu roztworu można go wlać bezpośrednio do ścieku.

Jeśli nie masz pewności co do właściwej metody usuwania potencjalnie niebezpiecznego produktu, takiego jak akumulator samochodowy, poszukaj w pobliżu usługi zbierania materiałów niebezpiecznych i sprawdź, czy zabiorą one twoje odpady.