,,Transformare” to z łaciny ,,przekształcać”, co doskonale sumuje działanie transformatorów. Jest to urządzenie służące do przenoszenia energii elektrycznej prądu przemiennego metodą indukcyjną – z jednego obwodu elektrycznego względem drugiego przy zachowaniu stałej – wcześniejszej częstotliwości. W większości wariantów, w tym urządzeniu przy tym procesie również ulega zmianie napięcie elektryczne.  

Co warto wiedzieć o transformatorach?

nowoczesne transformatory od producentaPodstawowe elementy budowy transformatora to stalowy rdzeń oraz dwa uzwojenia – pierwotne i wtórne, wykonane z miedzi lub aluminium. Rdzeń stanowi obwód magnetyczny transformatora i przewodzi on strumień magnetyczny. Złożony jest z kolumn połączonych jarzmami, na które nawinięte jest uzwojenie. Jest wykonany izolowanych, cienkich, silnie nakrzemowanych blach, co pozwala na zmniejszenie strat, jakie powstają na skutek prądów wirowych oraz histerezy. Obwody elektryczne transformatora to uzwojenia, które są osadzone na kolumnach. Wykonane są z przewodów izolowanych miedzianych lub aluminiowych. Najistotniejszym zastosowaniem jest zmiana wartości napięcia przepływającego prądu. Nowoczesne transformatory od producenta skonstruowane w tym celu są umieszczane na wszystkich etapach sieci przesyłowej. energetyka wykorzystuje je w celu rozdziału energii i jej dalszego transportu liniami mniejszych napięć. W tym celu głównie wykorzystuje się tradycyjne transformatory olejowe. Innym rodzajem transformatorów są transformatory separacyjne, które są stosowane do zasilania urządzeń w warunkach izolowanych od sieci zasilających. Wykorzystuje się go głównie w laboratoriach pomiarowych, gdzie uziemienie sieci jest elementem niepożądanym, który może wpłynąć na wynik doświadczenia. Innym rodzajem transformatora jest autotransformator. W tego rodzaju urządzeniach jedno uzwojenie jest częścią drugiego. Ten rodzaj wyróżnia większą liczbą uzwojeń oraz liczbą wyprowadzeń niż inne. Do pozostałych należą: transformatory wielofazowe i transformatory elektroenergetyczne. Służy do przenoszenia energii za pomocą metody indukcyjnej – z jednego obwodu elektrycznego względem drugiego.

Uzwojenie jest podłączone jest podłączone do źródła prądu przemiennego, który jest przyczyną powstawania pola magnetycznego. W kolejnym etapie, strumień zmienny pola magnetycznego przepływa przez rdzeń oraz pozostałe cewki, nazywanymi cewkami wtórnymi. Zmiana strumienia pola magnetycznego skutkuje wystąpieniem zjawiska indukcji elektromagnetycznej i w ten sposób mamy do czynienia z powstaniem napięcia.